Liten byggskola

Byggprojekt är för enskilda människor, företag och organisationer en investering som har avgörande betydelse för många år framåt i tiden. Plan- och Bygglagens (PBL) främsta syfte är att reglera hela byggprocessen så att den enskilda människans frihet bibehålls samtidigt som samhället skall utvecklas med bra levnadsförhållanden och hållbar livsmiljö. Detta gäller dig och mig som lever idag men i lika stor utsträckning också de generationer som kommer efter oss. Ser vi lagen i den meningen är det ju faktiskt lätt att förstå varför den finns.

Visste du att det enligt Plan-och Bygglagen alltid är byggherren som har ansvaret för att byggprojektet uppfyller gällande regler och krav? Byggherren är lite som namnet säger herre över sitt eget bygge. Det betyder att man utför projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten antingen själv eller med hjälp av någon annan. De som ser till att byggherren följer lagens bestämmelser ( tillsynsmyndigheten ) är kommunens Byggnadsnämnd och tjänstemännen på bygglovskontoret. Även om Plan-och Bygglagen är detaljerad med vidhängande förordningar och regler förekommer det lokala bestämmelser i varje kommun. Gör därför till vana att alltid fråga bygglovskontoret tidigt i dina byggtankar för att få tips och råd.  

Byggherren har en viktig roll i att kontrollera så att gällande regler och krav uppfylls. Därför föreskriver Plan-och Bygglagen att det för bygglovspliktiga åtgärder måste finnas en kontrollansvarig person som stödjer byggherren. Den kontrollansvarige måste vara personligt certifierad och vara oberoende gentemot den eller de parter som skall granskas och har en stark ställning i kontrollorganisationen. Namnet på den kontrollansvarige måste anges redan i formuläret för en bygglovsansökan.